βœ… Quiz M3.01ΒΆ

Question

Which parameters below are hyperparameters of HistGradientBosstingClassifier?

 • a) C

 • b) max_leaf_nodes

 • c) verbose

 • d) classes_

 • e) learning_rate

Question

Given model defined by:

from sklearn.linear_model import LogisticRegression
model = LogisticRegression()

how do you get the value of the C parameter?

 • a) model.get_parameters()['C']

 • b) model.get_params()['C']

 • c) model.get_params('C')

 • d) model.get_params['C']

Question

Given model defined by:

from sklearn.linear_model import LogisticRegression

model = LogisticRegression()

how do you set the value of the C parameter to 5?

 • a) model.set_params('C', 5)

 • b) model.set_params({'C': 5})

 • c) model.set_params()['C'] = 5

 • d) model.set_params(C=5)

Question

Given model defined by:

from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.pipeline import Pipeline

model = Pipeline([
  ('scaler', StandardScaler()),
  ('classifier', LogisticRegression())
])

how do you set the value of the C parameter of the LogisticRegression component to 5:

 • a) model.set_params(C=5)

 • b) model.set_params(logisticregression__C=5)

 • c) model.set_params(classifier__C=5)

 • d) model.set_params(classifier--C=5)